Škola poskytuje komplexní systém speciálně pedagogických služeb dětem i rodičům nejen ze Žatce, ale i širokého okolí.

Vykonáváme činnost základní školy "běžné" v rozsahu 1. - 5. ročníku a základní školy se třídami určenými pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. Dále provozujeme základní školu speciální v rozsahu všech ročníků. Od září 2013 došlo k rozšíření poskytovaných služeb o mateřskou školu. Pro předškolní děti je k dispozici 1 přípravná třída.

Provádíme vlastní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku.
V současné době školu navštěvuje cca 225 žáků a dětí.
Do 31. 8. 2013 škola používala název "Základní škola praktická, speciální a logopedická".

AKTUALITY KALENDÁŘ AKCÍ VÝUKA FACEBOOK MATEŘSKÁ ŠKOLA HELPík


Budova školy se nachází v historickém centru města. Pro školní i mimoškolní aktivity je dostatečně vybavena speciálními pomůckami, počítačovou učebnou, deseti multimediálními učebnami s interaktivní tabulí, cvičnou kuchyňkou, odborně vybavenou dílnou včetně vypalovací pece na keramiku, školním pozemkem a celoročně vytápěným skleníkem.

Za finanční podpory Ministerstva životního prostředí byla vybudována přírodní "Enviučebna", která slouží pro účely výuky i relaxace.

Naši žáci mohou pracovat s digitálními technologiemi v tzv. digitální třídě v modelu 1:1 za pomoci notebooků nebo tabletů.

Pro chvíle oddechu je pro žáky k dispozici stolní fotbal, relaxačni kouty, funkční knihovna. V rámci výuky je i plavecký výcvik a dopravní výchova. Vstup do školy je bezbarierový, od roku 2009 disponujeme šikmou schodišťovou plošinou.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

ÚČASTNÍME SE PROJEKTU OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
Žáci 1. stupně každý týden dostávají zdarma čerstvé ovoce nebo zeleninu či balenou ovocnou nebo zeleninovou šťávu. Dodavatelem je Bovys s.r.o. Do projektu jsme zapojeni od šk. roku 2009/2010 a stále pokračujeme.
ÚČASTNÍME SE PROJEKTU ZELENÁ ŠKOLA
Projekt umožňuje žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie a tím přispívat k ochraně životního prostředí. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s. Do projektu jsme zapojeni od šk. roku 2016/2017.

ÚČASTNÍME SE PROJEKTU MLÉKO DO ŠKOL
Každý týden dostáváme zdarma mléko nebo mléčný výrobek. Dodavatelem je Laktea, o.p.s. Do projektu jsme zapojeni od šk. roku 2017/2018.


Ve školním roce 2018/2019 škola sdružuje tato zařízení:

Základní škola s třídami běžného typu4 třídy
Základní škola s třídami určenými pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 ŠZ (dříve ZŠ praktická)5 tříd
Základní škola s třídami určenými pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 ŠZ (vady řeči) 3 třídy
Základní škola speciální4 třídy
Přípravná třída 1 třída
Mateřská škola1 třída
Školní družina2 oddělení
Speciálně pedagogické centrumPracoviště:   Hlavní budova: Dvořákova ul. 24, 25, Žatec (ZŠ, ŠD)
Odloučené pracoviště: Lidická ul. 1254, Žatec (ZŠ, SPC a ŠD)
Odloučené pracoviště: P. Bezruče 2000, Žatec (MŠ - v areálu 1. ZŠ)Miniaplikace

Dvořákova ulice Lidická uliceZájmové kroužky:

počítače, výuka hry na kytaru, dopravní výchova, sportovní hry, keramika (i pro dospělé), angličtina, malování, řečová výchova, čtenářský kroužek, příroda kolem nás a další.
Nabídka aktivit se každoročně aktualizuje dle zájmu a potřeb žáků.

Mimoškolní činnost:statistika přístupu