Škola poskytuje komplexní systém speciálně pedagogických služeb dětem i rodičům nejen ze Žatce, ale i širokého okolí.

Vykonáváme činnost základní školy "běžné" v rozsahu 1. - 5. ročníku a základní školy se třídami určenými pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona v rozsahu všech ročníků. Dále provozujeme základní školu speciální rovněž v rozsahu všech ročníků. Od září 2013 došlo k rozšíření poskytovaných služeb o mateřskou školu. Pro předškolní děti jsou k dispozici 2 přípravné třídy. Od 1. 9. 2019 provozujeme i základní školu a mateřskou školu při nemocnici.

Provádíme vlastní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku.
V současné době školu navštěvuje cca 225 žáků a dětí.
Do 31. 8. 2013 škola používala název "Základní škola praktická, speciální a logopedická".

AKTUALITY KALENDÁŘ AKCÍ VÝUKA
NA DÁLKU
FACEBOOK MATEŘSKÁ ŠKOLA SPC HELPík


Vážení zákonní zástupci, rodiče,
protože se blíží konec školního roku 2019/2020 je potřeba odevzdat učebnice. Proto vás žádáme o jejich vrácení ve dnech pondělí 22. 6. až středa 24. 6. 2020.

Úpravou opatření MZ ČR je možné osobní předání vysvědčení dne 26. 6. 2020 všem žákům, kteří přijdou v roušce, přinesou vyplněné a podepsané Čestné prohlášení, že jsou bez příznaků virového onemocnění. Předání proběhne v 8.00 v areálu školní zahrady. Rodiče mohou počkat na své děti před školou nebo v její blízkosti.


Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.§ 24 ods. 2 ve znění platných novel je ředitelkou školy vyhlášen na dny 29. - 30. 6. 2020 volný den v době školního vyučování.


Aktuální informace k provozu mateřských škol:
Po dohodě se zřizovatelem a vedením mateřských škol je termín znovuotevření mateřské školy pondělí 18. 5. 2020. Mateřská škola bude otevřena v režimu omezeného provozu v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění platných předpisů. Další informace v záložce Mateřská škola.


INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE: opětovný nástup do školy 25. 5. 2020 (žáci 1. stupně ZŠ) a od 1. 6. 2020 (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami). Více informací ZDE

Informace o provozu ZŠ v době od 25. 5. 2020 do konce školního roku ZDE

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění ZDE
Budova školy se nachází v historickém centru města. Pro školní i mimoškolní aktivity je dostatečně vybavena speciálními pomůckami, počítačovou učebnou, deseti multimediálními učebnami s interaktivní tabulí, cvičnou kuchyňkou, odborně vybavenou dílnou včetně vypalovací pece na keramiku, školním pozemkem a celoročně vytápěným skleníkem.

Za finanční podpory Ministerstva životního prostředí byla vybudována přírodní "Enviučebna", která slouží pro účely výuky i relaxace.

Naši žáci mohou pracovat s digitálními technologiemi v tzv. digitální třídě v modelu 1:1 za pomoci notebooků nebo tabletů.

Pro chvíle oddechu je pro žáky k dispozici stolní fotbal, relaxačni kouty, funkční knihovna. V rámci výuky je i plavecký výcvik a dopravní výchova. Vstup do školy je bezbarierový, od roku 2009 disponujeme šikmou schodišťovou plošinou.


ÚČASTNÍME SE PROJEKTU OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
Žáci 1. stupně každý týden dostávají zdarma čerstvé ovoce nebo zeleninu či balenou ovocnou nebo zeleninovou šťávu. Dodavatelem je OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o. Do projektu jsme zapojeni od šk. roku 2009/2010 a stále pokračujeme.

ÚČASTNÍME SE PROJEKTU ZELENÁ ŠKOLA
Projekt umožňuje žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie a tím přispívat k ochraně životního prostředí. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s. Do projektu jsme zapojeni od šk. roku 2016/2017.

ÚČASTNÍME SE PROJEKTU MLÉKO DO ŠKOL
Každý týden dostáváme zdarma mléko nebo mléčný výrobek. Dodavatelem je Laktea, o.p.s. Do projektu jsme zapojeni od šk. roku 2017/2018.


Ve školním roce 2019/2020 škola sdružuje tato zařízení:

Základní škola s třídami běžného typu5 tříd
Základní škola s třídami určenými pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 ŠZ (dříve ZŠ praktická)6 tříd
Základní škola s třídami určenými pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 ŠZ (vady řeči) 3 třídy
Základní škola speciální3 třídy
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici2 třídy
Přípravná třída 2 třídy
Mateřská škola1 třída
Školní družina2 oddělení
Speciálně pedagogické centrumPracoviště:   Hlavní budova: Dvořákova ul. 24, 25, Žatec (ZŠ, ŠD)
Odloučené pracoviště: Lidická ul. 1254, Žatec (ZŠ, SPC a ŠD)
Odloučené pracoviště: P. Bezruče 2000, Žatec (MŠ - v areálu 1. ZŠ)
Odloučené pracoviště: Husova ul. 2796, Žatec (třída ZŠ a MŠ při nemocnici - dětské oddělení)Miniaplikace

Dvořákova ulice Lidická uliceZájmové kroužky:

počítače, výuka hry na kytaru, dopravní výchova, sportovní hry, keramika (i pro dospělé), angličtina, malování, řečová výchova, čtenářský kroužek, příroda kolem nás a další.
Nabídka aktivit se každoročně aktualizuje dle zájmu a potřeb žáků.

Mimoškolní činnost:statistika přístupu